Atskats uz izsūtītajām aptaujas anketām

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrība „Ētikas Tilts Latvijā” turpina rosināt skatītājus izvērtēt savu attieksmi pret vardarbības attēlojumiem uz ekrāniem un aicina domāt par šādu attēlojumu ietekmi uz katru personību, kā arī uz sabiedrību kopumā. “Apziņa, ka tu piederi pie tautas, kura sevī cauri gadsimtiem un vēstures viesuļvētrām kā vienu no pašiem spēcīgākajiem saglabājusi garīguma gēnu ciešā vienībā ar strādīgumu, dzīves prieku, pacietību un spītu” mudina mūs, dzejnieces Māras Misiņas vārdiem runājot, to darīt. Jo bieži noklusēts tiek tas, ka vardarbības attēlojums uz visa veida ekrāniem negatīvi ietekmē cilvēka garīgumu.

Filmas iedarbe skar visus cilvēka jūtu slāņus un uz visiem tā atstāj savu iespaidu. Ekrānmāksla ir īpaši spēcīgs medijs, ar to var panākt gan labu, gan ļaunu. Lai izdarītu pareizo izvēli šodienas piedāvājumā, katram būtu jāapzinās, ka, noskatīdamies uz ekrāna attēlotajā notikumā, viņš tajā it kā ir bijis arī līdzdalīgs. Ar savu emocionālo attieksmi pret redzamo uz ekrāna skatītājs kļūst par tā imagināro daļu, un tādējādi zemapziņā uzkrātie attēli lēni un nemanāmi ietekmē viņa dzīvi. Lielākoties šī ietekme ir neapzināta.

Ekrānmediji ir kļuvuši par neatņemamu ikdienas daļu daudziem, un tāpēc jāņem vērā, ka it īpaši bērniem, augošajai paaudzei tie var ienest viņu dzīvē daudz nevēlama. Maz vēl tiek runāts par to piesārņojumu, kas cilvēka iekšpasaulē rodas audiovizuālo mediju patēriņa rezultātā. Taču pēdējā laikā notikušās traģēdijas pasaulē brīdina, ka ilgi noklusēt audiovizuālo mediju radīto iekšpasaules piesārņojuma faktu vairs nevarēs. Tas, ka vides aizsardzības likumi tika izstrādāti laikietilpīgā cīņā ar tiem, kas radīja dabas piesārņojumu, lai lētāk ražotu un gūtu sev lielāku peļņu, liek mums cerēt, ka visai drīz tiks arī ņemts vērā tas ļaunums, ko cilvēkam nes viņa iekšpasaules piesārņojums, un attieksmē pret ekrānpiedāvājumu tiks ieviesti stingrāki likumi. Taču šobrīd ir svarīgi apzināties šo apdraudējumu un pasargāt sevi un bērnus no tā.

Šai nolūkā 2014. gada maijā ar  Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalstu izsūtījām vecāko klašu audzēkņiem aptaujas anketu ar jautājumiem. Anketai vajadzēja pievērst jauniešu uzmanību tām sekām, ko topošās personības garīgajā kodolā, t.i., jaunā cilvēka iekšpasaulē izraisa skatīšanās uz ekrāniem attēlotajā vardarbībā. Atbildes saņēmām 2014. gada rudenī, bet tikai tagad varam tās apkopot. Esam nevalstiska organizācija ar ļoti ierobežotiem resursiem.

Cilvēka iekšpasaule ir sevī slēgta, taču mūža garumā tā nosaka mūsu rīcību. Lai rīcība atbilstu tikumiskajam likumam, iekšpasaule ir jāsargā no piesārņojumiem. Salīdzinājumā ar ārpasaules piesārņojumu dabā, kas ir acīm saredzams un kura sekas nelabvēlīgi ietekmē dzīvības procesus, iekšpasaules piesārņojums paliek it kā neredzams, un tomēr nemanot tas ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un spriestspēju. Nav pārspīlēti teikts, ka postmodernisma laikmetā, kurā dzīvojam, personība lielā mērā veidojas elektronisko mediju piedāvājuma ietekmē. It sevišķi tad, ja filmu, video, televīzijas raidījumos ir iekļauts pašmērķīgs vardarbības attēlojums, tā patēriņš atstāj skatītāja zemapziņā, t.i., viņa iekšpasaulē nevēlamas pēdas. Izvērsts vardarbības attēlojums uz ekrāna vienmēr ir pašmērķīgs. Šādu ekrānproduktu veidotāji gan cenšas skatītāju un arī kritiķus pārliecināt, ka tas esot nepieciešams dramaturģiskās spriedzes dēļ, kaut arī zināms, ka dramaturģiskas spriedzes saglabāšanai ekrānmedijiem ir daudz  citu mākslinieciskās izteiksmes iespēju. Tās reti vairs kad tiek izmantotas, un patiesa stāsta vietā uz ekrāniem pēdējā laikā lielākoties nonāk paviršs tirgus produkts. Nemanāmi šī virspusīgā un paviršā ekrānprodukta patēriņš atstāj cilvēka iekšpasaulē paliekošas pēdas. Izdzēst tās vairs nevar, bet to ietekmē mazinās cilvēka garīgais potenciāls. Augošās paaudze būtu jābrīdina no ekrānmediju piedāvāto vardarbības attēlojumu patēriņa.  Anketas mērķis bija tātad rosināt jauniešus pārdomāt savas attiecības ar ekrānmediju piedāvājumu un pieņemt šai ziņā viņu attīstībai labvēlīgu lēmumu.

Caurskatījām 430 anketas.

Atbildētāji lielākoties bija iedziļinājušies jautājumu būtībā un novērtēja pozitīvi pašu faktu, ka tādu aptauju esam izsūtījuši. Tas mums, protams, ir gandarījums. Ņemsim vērā arī priekšlikumus, kā nākamreiz darīt, lai anketas būtu vieglāk, t.i., īsākā laikā aizpildāmas. Tā kā anketas mērķis nebija radīt kaut kādu statistikas bāzi, jautājumus veidojām tā, lai tie izraisītu pārdomas, kas iesniedzas dziļāk par īsi atbildētu  “jā” vai “nē”. Tomēr 3. un 4. jautājuma izpratnē tas radīja zināmas neskaidrības. Šie jautājumi  bija salikti, pakārtotajam jautājumam bija tikai jāpaplašina galvenā jautājuma nostādne. To, kā redzams, varēja arī pārprast, un tāpēc pakārtotais jautājums bieži tika atbildēts atsevišķi. Taču kopējā tendence bija skaidra – jauniešus šī tēma nodarbina ļoti. Ja skolās tiktu vairāk runāts par garīgo briedumu un to, kā tas top, ja pat tiktu varbūt reflektēti dzejnieces Māras Misiņas sākumā citētie vārdi par garīguma gēnu kā latvietības pamatu, kas tik spilgti atskan gan no dainu kopuma, gan latviešu klasiskās literatūras darbiem, tad audzēkņiem būtu arī vieglāk saprast, kāpēc vardarbības attēlojums  ir pretrunā ar viņu iekšpasaules tikumisko nostādni.

Sirsnīgs paldies visiem, kas atbildēja uz mūsu aptauju! It īpaši Salacgrīvas vsk., Priekuļu vsk., Rīgas 47.vsk., 96.vsk., Rīgas 14.vakara maiņu vsk., Aizputes vsk., Āgenskalna Valsts ģimnāzijai, Kuldīgas Centra vsk., Rēzeknes 4.vsk., Rēzeknes vakara vsk., Rēzeknes Valsts ģimnāzijai, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijai, Jēkabpils 3.vsk., Rekavas vsk., Daugavpils 13., 15., 16.vsk., Kandavas K. Mīlenbaha vsk., Liepājas 12.vsk., Liepājas valsts tehnikumam, Talsu 2.vsk., Dagdas vsk., Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Varakļānu vsk., Grobiņas ģimnāzijai.

Esam iecerējuši aicināt 11. klašu audzēkņus rakstīt par šo tēmu īsas apceres (1-2 lpp.), spilgtākos un pārliecinošākos darbus apbalvot, dodot iespēju to autoriem piedalīties kopējā diskusijā Rīgā. Iespējamie temati:

  1. Mana iekšpasaule un attieksme pret ekrānmedijos attēlotās vardarbības patēriņu.
  2. Vides piesārņojums un tā salīdzinājums ar ekrānmedijos attēlotās vardarbības patēriņa radīto iekšpasaules piesārņojumu.
  3. Personības garīgums sadursmē ar agresīvu ekrānmediju piedāvājumu.
  4. Latviešu tautas dziesmu dzīves mierība* pretstatā ekrānmedijos attēlotās vardarbības agresijai. (* Raiņa formulējums)

Pielikumi:
ĒTL jautājumi vecāko klašu audzēkņiem (.doc)

Audiovizuālo mediju piedāvājuma kritikas biedrības „Ētikas Tilts Latvijā” valde 2016.gada aprīlī.